„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Jogszabályok

A Kormány 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelete (Építési napló és a Kivitelezési dokumentáció)

A KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ
22. § (1) Építésügyi hatósági engedélyhez és bejelentéshez kötött építési tevékenység – a (3) bekezdésben foglaltak
figye lembe véte lével – az 1. mellékletben meghatározott tartalmú és részletezettségû kivitelezési dokumentáció
alapján végezhetõ. Mûemlék esetén az örökségvédelmi hatóság örökségvédelmi érdekbõl egyedileg meghatározott
tartalmú részlettervek készítését írhatja elõ.
(2) A kivitelezési dokumentációban az Étv. 31. § (2) bekezdés c)–h) pontjában meghatározott követelmények teljesítését
a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékû mûszaki megoldás alkalmazásával lehet igazolni.
(3) A kivitelezési dokumentáció tartalma az építési engedélyezési vagy bejelentési dokumentációból, költségvetési
kiírásból és – a külön jogszabályban meghatározott esetekben – biztonsági és egészségvédelmi tervbõl áll
a) a legfeljebb az alábbi jellemzõjû építményt, építményrészt érintõ építõipari kivitelezési tevékenység esetén:
aa) 300 m2 összes szintterület,
ab) három beépített építményszint (alápincézett, földszint + tetõtér-beépítés),
ac) 1000 m3 bruttó térfogat,
ad) 7,5 m-es építménymagasság és
ae) 5,4 m-es szerkezeti nyílásméret (falköz, oszlopköz, elõregyártott födém), elõregyártott födémszerkezet,
vagy
b) a bejelentéshez kötött építményt, építési tevékenységet érintõ építõipari kivitelezési tevékenység esetén, vagy
c) polgári lõteret,
d) hírközlési építményt,
e) nem közhasználatú parkot, játszóteret, sportpályát,
f) kerítést, vagy
g) támfalakat, ha a megtámasztott föld magassága nem haladja meg az 1,5 m-t,
érintõ építõipari kivitelezési tevékenység esetén.
(4) A kivitelezési dokumentáció tartalma a (3) bekezdésben meghatározottak szerinti a jogszabályban meghatározott
védelemmel érintett mûemléki területen álló meglévõ építmény homlokzatán végzett építési tevékenység
(pl. átalakítás, felújítás, nyílászárócsere, vakolás, színezés, felületképzés), a homlokzatára, födémére vagy tetõzetére
szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, mûtárgy létesítése, valamint az ilyen
építményeken, területeken hirdetési vagy reklámcélú építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése során.
(5) Az építési vagy bejelentési dokumentáción és a költségvetési kiíráson túlmenõen
a) tartószerkezeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha
aa) az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbeton,
ab) az aa) alpontban foglaltak kivételével a teherhordó szerkezet 5,4 m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb
kiváltást tartalmaz,
ac) elõregyártott födémszerkezet 6,6 m-es fal- vagy oszlopköznél nagyobb kiváltást tartalmaz,
ad) a tetõszerkezetben a talpszelemenek távolsága, vagy bárhol lévõ megtámasztás nélküli áthidalás
meghaladja a 6,0 m-t,
b) épületgépészeti kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha az építménybe 30 kW-nál nagyobb hõtermelõ
berendezés kerül beépítésre,
c) épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha 7 kW-nál nagyobb az építmény elektromos áram
teljesítményfelvétele,
d) energetikai számítást kell készíteni a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az ott meghatározottak
szerint.
(6) Az építményekre vonatkozó követelmények teljes körére kiterjedõ kivitelezési dokumentációt kell készíteni, mely az
építõk, szerelõk, gyártók számára a gyártmányterv elkészítéséhez, a meg valósításhoz szükséges és elégséges minden
közvetlen információt, utasítást tartalmaz, továbbá tanúsítja az építési engedélyezési és a külön jogszabály szerinti
ajánlatkérési mûszaki dokumentációban részletezett követelmények teljesítését
a) a (3) bekezdés b)–g) pont és a (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmény,
b) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott mértéket meghaladó építmény,
c) közhasználatú épület,
d) a 10. § (1) bekezdésben meghatározott építmény,
e) üzemeléstechnológiai (gyártás-, javítás-, vizsgálat-, konyha-, egészségügyi technológiai stb.) tervet igénylõ épület
építõipari kivitelezési tevékenysége esetében.
(7) A kivitelezési dokumentáció tartalma – az Étv. 38. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – nem térhet el a jogerõs
építésügyi hatósági engedélyben, illetve mûemlék esetén az örökségvédelmi hatósági engedélyben és a hozzá
tartozó, jóváhagyott és engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-mûszaki dokumentációban foglaltaktól, illetve
a bejelentéshez mellékelt dokumentáció tartalmától. Ennek betartásáért a tervezõ felel.
23. § (1) A megkezdett építési-szerelési munkákra vonatkozó, az Étv. 38. §-ában elõírt terveknek és a kivitelezési
dokumentációnak az építési munkaterületen rendelkezésre kell állniuk.
(2) A kivitelezési dokumentációt magyar nyelven kell összeállítani. A dokumentációt címlappal, aláírólappal,
tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellátni. A címlap a meg valósítás tárgyát képezõ építési tevékenység szabatos
megnevezésén és az ingatlan azonosító adatain túl tartalmazza az építtetõ nevét megnevezését, valamint a tervezõ
nevét, megnevezését. Az aláírólap tartalmazza a tervezésben részt vett minden tervezõ nevét, megnevezését,
a tervezési jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és a tervezõ saját kezû aláírását.
(3) Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell:
a) az építmény megnevezését, az ingatlan címét és helyrajzi számát,
b) az adott tervrajz szabatos megnevezését és méretarányát önálló ábránként,
c) a tervezõ nevét, megnevezését, eredeti aláírását, jogosultságának (névjegyzéki bejegyzésének) számát, és
d) a tervezés dátumát.
V. Fejezet
ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építési napló
24. § (1) Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építõipari
kivitelezési tevékenység végzésérõl építési naplót kell vezetni.
(2) Az építési napló az építõipari kivitelezési tevékenység megkezdésétõl annak befejezéséig vezetett, hatósági és
bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely idõrendben tartalmazza a szerzõdés tárgya szerinti építõipari
kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelõségére és
dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentõs tényeket.
(3) Fizikai adathordozón az építési napló részét képezi a fedezetkezelõ által internetes alapon mûködtetett alvállalkozói
nyilvántartás.
(4) Az építõipari kivitelezési tevékenység résztvevõi egymást az építési naplóba történõ bejegyzéssel értesítik azokról
a tudomásukra jutott, az építést érintõ veszélyhelyzetekrõl, tényekrõl és körülményekrõl, amelyek az építési
szerzõdésen alapuló kötelezettségeik szerzõdésszerû teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.
(5) Az építõipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési szerzõdésben meghatározott idõközönként, de
legalább 10 naponként
a) a fõvállalkozó kivitelezõ által vezetett építési naplót az építtetõ, építtetõ megbízása alapján az építési mûszaki
ellenõr vagy a beruházáslebonyolító,
b) az alvállalkozó kivitelezõ által vezetett építési naplót a vállalkozó (fõvállalkozó) kivitelezõ
ellenõrzi, illetve abban észrevételeit rögzíti.
(6) Az építtetõ az építõipari kivitelezési tevékenység befejezését köve tõen az építési naplót megõrzi, illetve ha nem
azonos az építtetõ az ingatlan tulajdonosával, az építmény használatbavételi engedélyét (bejelentését) köve tõen
abba – az építmény jókarbantartási munkálatainak elvégzéséhez – az építmény tulajdonosának betekintést biztosít.
(7) Az építési naplót a munkaterület átvételekor meg kell nyitni, az építõipari kivitelezési tevékenység befejezését
köve tõen le kell zárni, és azt a munkák megkezdésekor, illetve befejezésekor az építtetõnek is alá kell írnia. Az építési
naplót és mellékleteit a kivitelezõnek a munka befejezését köve tõen tíz évig meg kell õriznie.
Az építési napló vezetésének szabályai
25. § (1) Az építési naplót a 2. melléklet szerinti tartalommal és formában kell vezetni.
(2) Az építési naplót magyar nyelven egy eredeti és egy másolati példányban kell vezetni. Az építési napló elsõ példánya
a fõvállalkozó kivitelezõt, másodpéldánya az építtetõt illeti meg.
(3) Ha az alvállalkozó kivitelezõ vezeti az építési naplót, az építési napló elsõ példánya az alvállalkozó kivitelezõt,
másodpéldánya a vállalkozó (fõvállalkozó) kivitelezõt illeti meg. A naplópéldány átvételét a naplóban el kell ismerni.
(4) Az építési naplót az építõipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetõ
helyen kell õrizni, innen a napló csak hatósági, bírósági eljárásban való felhasználás céljából vihetõ el. A hatósági,
bírósági eljárás ideje alatt a bejegyzéseket külön íven kell vezetni, majd azokat az építési naplóhoz kell mellékelni.
(5) Ha az építési napló elvész vagy megsemmisül, akkor errõl jegyzõkönyvet kell felvenni és a naplót a rendelkezésre álló
adatok alapján haladéktalanul újra fel kell fektetni.
(6) A vállalkozó (fõvállalkozó) kivitelezõ, ha a köztük megkötött szerzõdésben errõl állapodtak meg, az alvállalkozói építési
napló vezetését átvállalhatja. Az errõl szóló megállapodást mindkét fél aláírásával az építési naplóban kell rögzíteni
26. § (1) Az építési naplóba és mellékleteibe bejegyzést tehet

a) az építtetõ, a beruházáslebonyolító,
b) az építési mûszaki ellenõr, a tervezõi mûvezetõ,
c) a vállalkozó (fõvállalkozó) kivitelezõ, illetve az alvállalkozó kivitelezõ,
d) a felelõs mûszaki vezetõ,
e) a külön jogszabályban meghatározott esetekben az építésfelügyeleti hatóság, valamint az ellenõrzésre és
bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más hatóság,
f) a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor.
(2) Az építtetõ, illetve az építtetõ megbízása alapján az építési mûszaki ellenõr a fõvállalkozó kivitelezõnek vagy a felelõs
mûszaki vezetõjének az építõipari kivitelezési tevékenység végzésével kapcsolatban az építési naplóban utasítást
adhat.
(3) Az alvállalkozó kivitelezõ által vezetett építési naplóban a vállalkozó (fõvállalkozó) kivitelezõ, illetve annak felelõs
mûszaki vezetõje adhat utasítást az építési-szerelési munkával kapcsolatosan.
(4) Az építési naplóba bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, és a bejegyzések
tudomásulvételét aláírásával igazolja.
(5) Az építési naplóba és mellékleteibe betekinthet
a) az építésügyi (létesítési, mûemlék esetén az örökségvédelmi) hatóság,
b) az ellenõrzésre jogszabályban feljogosított más hatóság,
c) a helyszíni ellenõrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság,
d) az építés helye szerint ille té kes Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továb biak ban: APEH) és ennek területi
szervei,
e) az építtetõi fedezetkezelõ.
(6) Az építési napló mellékletei:
a) a jogerõs építésügyi hatósági (mûemlék esetén örökségvédelmi hatósági) engedély és a hozzá tartozó,
jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció,
b) az ellenõrzõ hatóságok által készített okiratok,
c) a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelõs mûszaki vezetõi nyilatkozat,
d) a felmérési napló,
e) a vállalkozó, illetve alvállalkozó kivitelezõ által vezetett vagy vezettetett egyéb naplók,
f) a tervezõi mûvezetõ által átadott tervrajzok,
g) a megfelelõség igazolások nyilvántartása,
h) a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb jegyzõkönyvek, tervrajzok, számítások és okiratok,
i) az alvállalkozó kivitelezõ kötelezettsége teljesítésében közremûködõ – vele szerzõdéses viszonyban álló – további
alvállalkozó kivitelezõ 27. § (9) bekezdés szerinti adatai.
27. § (1) Az építési napló címoldalból, sorszámozott és azonosító jellel ellátott nyilvántartási rész lapokból és folyamatosan
számozott naplórészbõl áll.
(2) Az építési naplóba a bejegyzéseket úgy kell megtenni, hogy azon késõbb észrevehetetlenül ne lehessen változtatni
vagy a bejegyzést eltávolítani.
(3) Az építési napló nyilvántartási rész lapjait az építési napló megnyitásakor kell kitölteni és a nyilvántartási rész
tartalomjegyzékébe sorszám és azonosító jel szerint nyilvántartásba venni. A még nem ismert adatokat azok
tudomásra jutásakor kell felvezetni és a nyilvántartási részhez csatolni. A nyilvántartási rész lapjait annak kitöltésekor
dátummal kell ellátni, valamint az építtetõnek és a fõvállalkozó kivitelezõnek – ha az építési naplót az alvállalkozó
kivitelezõ vezeti a vállalkozó kivitelezõnek és az alvállalkozó kivitelezõnek – alá kell írnia.
(4) Az építési napló mellékleteirõl az építési napló nyilvántartási részében sorszámozott jegyzéket kell vezetni.
(5) A naplórészt naponta kell vezetni, naprakész állapotban kell tartani. A naplórész „napi jelentés” rovatának adatait
akkor is minden nap ki kell tölteni, ha az építési munkahelyen bejegyzést igénylõ esemény nem történt. Az egyéb
bejegyzéseket az esemény bekövetkezése napján kell megtenni.
(6) Ha egy építmény építõipari kivitelezése során több egymást követõ naplórész megnyitására van szükség, mert
a naplórész betelt, a naplórész köteteket folytatólagosan római számmal kell sorszámozni, és minden naplórész
oldalon a sorszámozás elõtt a kötet sorszámát is fel kell tüntetni. A betelt naplórész kötet lezárásának, valamint az új
kötet megnyitásának dátumát a nyilvántartási rész tartalomjegyzékébe be kell jegyezni.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 129. szám 36693
(7) A naplórészt hézag és margó kihagyása nélkül úgy kell vezetni, hogy utólagos bejegyzésnek ne legyen helye. Az ábrák
mellett üresen maradt részeket át kell húzni. A bejegyzéseket az aláírás után naponta vízszintes vonallal le kell zárni.
(8) A naplórész a 2. melléklet szerinti napi jelentésbõl és eseti bejegyzésekbõl áll.
(9) Az építési napló alvállalkozókról vezetett nyilvántartási része tartalmazza a vállalkozó (fõvállalkozó) kivitelezõ
szerzõdéses kötelezettsége teljesítésében részt vevõ, vele szerzõdéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelezõ
megnevezését, székhelyét, adószámát, vállalkozói engedélyének vagy cégbírósági bejegyzésének számát,
nyilvántartási számát, az általuk vállalt kivitelezési tevékenység rövid meghatározását, a kivitelezési tevékenység
megkezdésének és befejezésének idõpontját, a fizetési határidõt, az adatok helyességének igazolásaként az
alvállalkozó cégszerû aláírását. A vállalkozó (fõvállalkozó) kivitelezõ a vele szerzõdött alvállalkozó kivitelezõk
nyilvántartását – azok tevékenysége megkezdésétõl – köteles vezetni, melybõl egy példányt a vállalkozó kivitelezõ
a kivitelezési tevékenységéért ellenszolgáltatási kötelezettséget vállaló szerzõdõ félnek köteles átadni.
(10) Az építõipari kivitelezési tevékenységben részt vevõ minden vállalkozó kivitelezõ építési naplója a közremûködõ
alvállalkozókról tartalmazza
a) a vállalkozó kivitelezõ által szerzõdésben vállalt kötelezettsége teljesítésében közremûködõ, vele szerzõdéses
viszonyban álló alvállalkozó kivitelezõ (9) bekezdés szerinti adatait (építési napló nyilvántartási rész), és
b) a vállalkozó kivitelezõvel szerzõdéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelezõ kötelezettsége teljesítésében
közremûködõ, vele szerzõdéses viszonyban álló további alvállalkozó kivitelezõ (9) bekezdés szerinti adatait
(építési napló melléklete).
Felmérési napló
28. § (1) Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenõrzése céljából – az építési napló mellékleteként –
a kivitelezõ a 3. melléklet szerinti tartalommal felmérési naplót vezet, ha az építtetõvel kötött szerzõdésben a felmérést
tekintik az elvégzett munkák mennyiségének elszámolási alapjául.
(2) Nem kell felmérési naplót vezetni, ha
a) az elvégzett munkák mennyisége egyszeri felméréssel vagy az építési napló bejegyzéseibõl meg fele lõen
megállapítható,
b) a felmérési napló a kivitelezési dokumentáció idom- és méretjegyzékével helyettesíthetõ, vagy
c) a felmérési adatokat a szintezési jegyzõkönyv, a keresztszelvényrajzok és a tömegszámítások tartalmazzák.


Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 


Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

Ajánlott tartalom

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

'Fel a tetejéhez' gomb