„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Jogszabályok

Kivitelezési tevékenység megkezdése, befejezése. A Kormány 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelete

AZ ÉPÍTÕIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK ÉS AZ ADATOK
VÁLTOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE
Elõzetes bejelentés
29. § (1) Az Étv. 39/A. § (4) bekezdése szerint az építõipari kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére irányuló
bejelentését az építtetõ
a) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló
jogszabály szerint számított, 50 millió forint számított építmény-értéket meghaladó,
b) a Kbt. hatálya alá tartozó,
c) a továbbépítésre vonatkozóan az a) és b) pont szerinti értéket elérõ, fennmaradási és továbbépítési engedély
birtokában elvégzendõ, vagy
d) az építtetõi fedezetkezelés hatálya alá esõ
építési tevékenység esetén a kivitelezés tervezett megkezdése elõtt tíz munkanappal nyújtja be a (2) bekezdés és
a 4. melléklet szerinti tartalommal az építésfelügyeleti hatósághoz.
(2) A kivitelezés megkezdésének bejelentése tartalmazza, illetve ahhoz az építtetõnek mellékelnie kell
a) az építõipari kivitelezési tevékenységben részt vevõ
aa) fõvállalkozó kivitelezõ (több fõvállalkozó vagy alvállalkozó kivitelezõ esetén a kezdéskor ismert összes
vállalkozó kivitelezõ),
ab) felelõs mûszaki vezetõ (több felelõs mûszaki vezetõ esetén a kezdéskor ismert összes felelõs mûszaki
vezetõ),
ac) ha jogszabály építési mûszaki ellenõr alkalmazását elõírja vagy építési mûszaki ellenõr alkalmazására kerül
sor, az építési mûszaki ellenõr
Étv. 58. § (4) bekezdése szerinti adatait,
b) a kivitelezési tervdokumentációról szóló tervezõi, illetve tervellenõri nyilatkozatot,
c) az építõipari kivitelezési tevékenységet végzõ fõvállalkozó kivitelezõ (és a már ismert alvállalkozó kivitelezõ)
e rendelet szerinti építõipari kivitelezõi nyilvántartási számát,
d) az építtetõi fedezetkezelõ megnevezését.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatoknak az építésfelügyeleti hatósághoz történõ bejelentésével egyidejûleg az építtetõ az
építés helye szerint ille té kes APEH-nek bejelenti az építési tevékenységre vonatkozó teljes kivitelezési értéket
(szerzõdéses érték), az építés helyszínének címét és helyrajzi számát.
Utólagos bejelentés
30. § Az építtetõnek a 29. § hatálya alá nem tartozó esetben a tervezett építõipari kivitelezési tevékenység megkezdését és
az építési napló megnyitásának napját a kivitelezés megkezdését követõ öt munkanapon belül 6. melléklet szerinti
tartalommal be kell jelentenie az építésfelügyeleti hatóságnak.
VII. Fejezet
AZ ÉPÍTÕIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG BEFEJEZÉSE
Teljesítésigazolás és mûszaki átadás-átvétel
31. § (1) Teljesítésigazolásra kerül sor a vállalkozó (fõvállalkozó) kivitelezõ és az alvállalkozó kivitelezõ között létrejött szerzõdés
alapján, ha az alvállalkozó az általa vállalt szerzõdés tárgya szerinti építési tevékenységet, építési-szerelési munkát
a szerzõdésben foglaltak és jogszabályban elõírtak szerint a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint
maradéktalanul elvégezte és ezt a vállalkozó (fõvállalkozó) kivitelezõnek jelenti.
(2) Az alvállalkozó kivitelezõ felelõs mûszaki vezetõje a közös helyszíni bejárás során az építési naplóban, illetve
jegyzõkönyvben rögzített mennyiségi és minõségi hibák, hiányosságok kijavítását köve tõen a vállalkozó (fõvállalkozó)
kivitelezõ felelõs mûszaki vezetõjének (a továb biak ban: vállalkozói felelõs mûszaki vezetõ) átadja a szerzõdésben
vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítõt.
(3) A vállalkozói felelõs mûszaki vezetõ ellenõrzést köve tõen teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építõipari kivitelezési
tevékenységrõl, annak mértékérõl, mennyiségérõl és minõségérõl, és ez alapján javaslatot tesz az alvállalkozói számla
kiállításának tartalmára.
(4) A vállalkozó kivitelezõ a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét fizeti ki az alvállalkozó kivitelezõnek. Az
alvállalkozó kivitelezõ a vállalkozó kivitelezõnek átad minden olyan dokumentumot, amely a vállalkozó kivitelezõ és
a fõvállalkozó kivitelezõ közötti teljesítésigazoláshoz és elszámoláshoz, valamint az építõipari kivitelezési tevékenység
dokumentálásához szükséges.
32. § (1) Az építési beruházás építõipari kivitelezési tevékenységének befejezését köve tõen mûszaki átadás-átvételi eljárást kell
lefolytatni. A mûszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy az építtetõ és a fõvállalkozó kivitelezõ
közötti építési szerzõdés tárgya szerinti építõipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka, vagy
a technológiai szerelés a szerzõdésben és jogszabályban elõírtak alapján a kivitelezési dokumentációban
meghatározottak szerint maradéktalanul meg valósult, és a teljesítés megfelel az elõírt mûszaki és a szerzõdésben
vállalt egyéb követelményeknek, jellemzõknek.
(2) Az építtetõ által megbízott építési mûszaki ellenõr köteles a fõvállalkozó kivitelezõ által megjelölt idõpontra kitûzött
mûszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni az elkészült építõipari kivitelezési tevékenységet és az építési
szerzõdésben foglaltak teljesülését.
(3) A mûszaki átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyv egy-egy példánya
az építtetõt és a fõvállalkozó kivitelezõt illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi.
(4) A jegyzõkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentõsek lehetnek, így különösen
a) az eljárás kezdetének és befejezésének idõpontját,
b) a mûszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevõk nevét, megnevezését, részvételi minõségét,
c) az építtetõ által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
d) az építtetõ észrevételeit,
e) a mûszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minõségi hibákat, hiányokat, hiányosságok
megnevezését (jelentõsebb tételszám esetén – az átadás-átvételi jegyzõkönyv mellékletét képezõ – külön
hiánypótlási jegyzõkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthetõ),
f) a hibás munkarészekre esõ költségvetési összegeket,
g) a jogszabályban elõírt nyilatkozatokat,
h) az építtetõ döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
i) az építtetõ döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér, és
j) a résztvevõk aláírását.
(5) Ha az építtetõ a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a mûszaki átadás-átvételi jegyzõkönyvnek tartalmaznia
kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelõs személy megnevezését. Ha hiánypótlási
jegyzõkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, akkor azt a fõvállalkozó kivitelezõnek alá kell írnia.
(6) A fõvállalkozó kivitelezõ felelõs mûszaki vezetõje a mennyiségi és minõségi hibák, hiányosságok kijavítását köve tõen
átadja a szerzõdésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítõt az építési mûszaki ellenõrnek.
(7) Az építési mûszaki ellenõr az ellenõrzést köve tõen teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építõipari kivitelezési
tevékenységrõl, annak mértékérõl, mennyiségérõl és minõségérõl, és ez alapján javaslatot tesz a fõvállalkozói számla
kiállításának tartalmára.
(8) Az építtetõ a birtokbaadási eljárást megelõzõen a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét fizeti ki
a fõvállalkozó kivitelezõnek.
(9) Építtetõi fedezetkezelõ közremûködése esetén a vállalkozó kivitelezõ köteles a teljesítésérõl (részteljesítésérõl)
kiállított számla benyújtásának idõpontjáig a teljesítésben (részteljesítésben) megjelenõ – vele szerzõdéses
viszonyban álló – alvállalkozó kivitelezõ teljesítésének (részteljesítésnek) pénzügyi elszámolását elvégezni.
Birtokbaadás, használatbavételi engedély megkérése
33. § (1) Az építmény mûszaki átadás-átvételét, a hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását, valamint – az
e rendeletben meghatározott esetekben – az építtetõi fedezetkezelõi elszámolás és az építési mûszaki ellenõri
teljesítésigazolás, továbbá a szerzõdésben megállapított ellenérték teljes kézhezvételét köve tõen – a szerzõdés
teljesítéseként – a fõvállalkozó kivitelezõ az építtetõ birtokába adja az építményt, építményrészt, továbbá átadja
a rendeltetésszerû és biztonságos használhatóságot igazoló felelõs mûszaki vezetõi nyilatkozatot, az építési-bontási
hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó 5. melléklet szerinti tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot, a kivitelezési
dokumentációt vagy az épület tényleges meg valósulásának megfelelõ módosítást is tartalmazó meg valósítási
dokumentációt, az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, és ha rendelkezésre áll, az
energetikai tanúsítványt, továbbá minden olyan egyéb dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot, amely az építtetõ
számára a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges. Ezek összeállításában a kivitelezési dokumentáció
tervezõje, az építõipari kivitelezési tevékenységben részt vevõ alvállalkozó kivitelezõk és a beszállítók kötelesek
együttmûködni.
(2) A birtokbaadás során a fõvállalkozó kivitelezõ – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen – az építtetõnek átadja az
õt megilletõ építési naplópéldányt, az építési napló összes mellékletét, a meg valósítási dokumentációt és a jótállási
dokumentumokat, így különösen:
a) a fõbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást,
b) üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást,
c) a nyomáspróba jegyzõkönyveit,
d) a mérési jegyzõkönyveket és az elvégzett mûködési próbák jegyzõkönyveit,
e) a villamos berendezés elsõ felülvizsgálatának eredményérõl készített minõsítõ iratot,
f) a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét,
g) a közüzemi mérõórák jótállási jegyét, hitelesítési jegyzõkönyveit,
h) az építmény használatával összefüggõ késõbbi munkákhoz kapcsolódó – külön jogszabály szerinti – biztonsági és
egészségvédelmi tervet.
(3) Az építtetõ az építmény rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkalmassá válását köve tõen – a külön
jogszabályban foglaltak szerint – az építésügyi hatóságtól használatbavételi engedélyt kér vagy használatbavételi
bejelentést tesz.
Szervizkönyv
34. § (1) Az építmény szervizkönyve igazolja
a) az építmény rendeltetésszerû és biztonságos használhatóságára,
b) a (6) bekezdésben meghatározott követelmények teljesülése érdekében végzett építési-szerelési munkákra, és
c) az építmény állapotára
vonatkozó tényeket, megállapításokat és szakértõi véleményeket.
(2) Szervizkönyvet kell vezetni a 10. § (1) bekezdésben meghatározott építményekre vonatkozóan. Egyéb esetben
a szervizkönyv vezetésérõl az építmény tulajdonosa dönt.
(3) Az építmény tulajdonosa vagy az általa megbízott személy az építmény szervizkönyvét az építési napló lezárásának,
illetve legkésõbb a használatbavételi engedély megszerzésének vagy a használatbavételi bejelentés megtételének
a napján nyitja meg. Több tulajdonos esetén a szervizkönyv tartalmáért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelnek.
(4) A külön jogszabályban meghatározott esetekben elkészített energetikai tanúsítvány a szervizkönyv mellékletét
képezi.
(5) Az építmény tulajdonosa jókarbantartási kötelezettsége teljesítésének keretében köteles az építmény
a) jó mûszaki állapotához szükséges munkálatokat elvégeztetni, és
b) rendeltetésszerû és biztonságos használhatóságát folyamatosan biztosítani.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározottak teljesítése érdekében az építmény tulajdonosa köteles az építmény állapotát
szükség szerint – arra külön jogszabály szerint jogosultsággal rendelkezõ szakértõvel – felülvizsgáltatni
a) a tûzbiztonság,
b) a higiénia, egészség- és környezetvédelem,
c) a használati biztonság,
d) a zaj és rezgés elleni védelem,
e) az energiatakarékosság és hõvédelem,
f) az életvédelem és katasztrófavédelem
követelményeire vonatkozóan a külön jogszabályban foglaltak szerint.
(7) A felülvizsgálatot a mechanikai ellenállás és stabilitás (állékonyság) követelményeire vonatkozóan a 10. § (1) bekezdés
szerinti építmények esetében legalább 20 évenként el kell végezni. Egyéb építmények esetében a felülvizsgálatot az
építmény állapotát figye lembe véve kell lefolytatni.
(8) Az építmény felülvizsgálatát igazoló szakértõi vélemények, javaslatok, megállapítások és az építmény fennállása alatt
az építmény rendeltetésszerû és biztonságos használatát befolyásoló vagy a tartószerkezetét érintõ építési-szerelési
munkák elvégzésének igazolása, leírása a szervizkönyv részét képezik, ennek hiányában ezeket az ingatlan tulajdonosa
köteles megõrizni.
(9) A szervizkönyv, illetve a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi terv az építmény tartozéka,
tulajdonosváltáskor az új tulajdonos részére át kell adni.
A vállalkozó kivitelezõi tevékenység bejelentésére és a vállalkozó kivitelezõk nyilvántartására vonatkozó
szabályok, a vállalkozó kivitelezõk ellenõrzése
35. § (1) A vállalkozó kivitelezõre vonatkozó, az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti bejelentésnek – a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szolgtv.) 22. §
(1) bekezdésében meghatározott adatokon kívül – tartalmaznia kell
a) a kivitelezõ
aa) cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, adószámát,
ab) bejegyzett tevékenységi körét,
ac) telephelye – több telephely esetén telephelyei – címét,
ad) az építõipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelõ szakképesítéssel rendelkezõ szakmunkásainak
számát tevékenységi körönként, azt is megjelölve személyenként, hogy vele tagsági, alkalmazotti vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ae) a felelõs mûszaki vezetõi feladatok ellátására jogosult alkalmazottainak számát, azt is megjelölve
személyenként, hogy vele munkaviszonyban, tagsági vagy megbízási jogviszonyban áll, továbbá azokat
a kivitelezési tevékenységeket, amelyek tekintetében legalább egyikük felelõs mûszaki vezetõi feladatok
ellátására jogosult,
af) nyilatkozatát arról, hogy az Étv. 39. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeket egyébként teljesíti,
továbbá
b) az a) pont ac)–af) alpontjában közölteket és az aa) és ab) alpontjaiban foglalt adatokat [amelyek vonatkozásában
nem él a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36. §
(2) és (4) bekezdése szerinti lehetõséggel] igazoló iratokat vagy azok másolatát, és a bejelentést tevõ nyilatkozatát
a bejelentés (ideértve az igazolás céljából csatolt iratokat és iratmásolatokat is) tartalmának hitelességérõl, és
c) ha a bejelentõ elektronikus levélcímét, telefaxszámát vagy telefonos elérhetõséget a 36. § szerinti
nyilvántartásban történõ feltüntetés céljából adja meg, a megadott elérhetõség mellett az erre vonatkozó
nyilatkozatot is.
(2) A telephely akkor minõsül az Étv. 39. § (2) bekezdés a) pontja szerint a vállalkozó kivitelezõi tevékenység végzéséhez
alkalmasnak, ha
a) a cég székhelyétõl eltérõ helyen lévõ telephely esetén azt a cégnyilvántartásba bejegyezték, vagy egyébként
a vállalkozó kivitelezõ okiratokkal igazolja, hogy a cég tulajdonát képezi vagy használatára a cég jogosult,
b) tartós, önállósult üzemi letelepedéssel járó hely, amely biztosítja a vállalkozó kivitelezõ bejegyzett tevékenységi
körei szerinti építõipari kivitelezési tevékenységhez vagy annak elõkészítéséhez kapcsolódó munkafázisok
végzését, és
c) a vállalkozó kivitelezõ bejegyzett tevékenységi körei szerinti építõipari kivitelezési tevékenység szempontjából
megfelelõ a munkaeszközök (kézi szerszámok, gépek, munkagépek, berendezések, technológiák, szerelvények és
építési anyagok stb.) tárolására, azok munkavégzéshez szükséges elõkészítésére.
(3) A kivitelezõre vonatkozó, az Étv. 39. § (4) bekezdése szerinti bejelentésnek – a Szolgtv. 22. § (1) és (3) bekezdésében
meghatározott adatokon kívül – tartalmaznia kell
a) döntésétõl függõen az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat,
b) a bejelentésben közölteket igazoló iratokat vagy azok másolatát,
c) a bejelentést tevõ nyilatkozatát a bejelentés (ideértve az igazolás céljából csatolt iratokat és iratmásolatokat is)
tartalmának hitelességérõl.
(4) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továb biak ban: MKIK) a bejelentõ számára a nyilvántartásba vétellel
egyidejûleg nyilvántartási számot ad ki.
(5) A bejelentés elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón is benyújtható.
36. § (1) A vállalkozó kivitelezõk nyilvántartása tartalmazza
a) az Étv. 39. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kivitelezõ esetén – a Szolgtv. 27. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott adatokon kívül –
aa) a 35. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat,
ab) a bejelentõ nyilvántartási számát, a nyilvántartási szám hatályának idõtartamát,
ac) a bejelentõ elektronikus levélcímét, telefaxszámát, illetve telefonos elérhetõségét, ha ezt a bejelentésben
a nyilvántartásban történõ feltüntetés céljából megadta,
ad) az MKIK-hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait, az
építésfelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenõrzések eredményét az eljáró hatóságok
jogerõs határozatainak rendelkezõ részével, és
ae) a nyilvántartásból való törlés tényét az alapul szolgáló ok megjelölésével,
b) az Étv. 39. § (4) bekezdésének hatálya alá tartozó kivitelezõ esetén – a Szolgtv. 27. § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott adatokon kívül – az a) pont ab)–ae) alpontjában foglaltakat.
(2) A vállalkozó kivitelezõk nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az
építésfelügyeleti hatóság vagy a nyilvántartásból való törlésével az MKIK a 37. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak
alapján jogerõsen megtiltotta a vállalkozó kivitelezõi tevékenység folytatását.
(3) A (2) bekezdés szerinti névjegyzék a Szolgtv. 29. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon kívül a tevékenységtõl
való eltiltás indokának megnevezését is tartalmazza.
(4) A nyilvántartás adatai nyilvánosak.
(5) A vállalkozó kivitelezõk nyilvántartásában szereplõ adatok hitelességéért a vállalkozó kivitelezõ felelõs.
37. § (1) Az MKIK
a) megtiltja a kivitelezõnek a kivitelezõi tevékenység folytatását és ezzel egyidejûleg – a nyilvántartási szám
hatálytalanítása mellett – törli a vállalkozó kivitelezõt a nyilvántartásból, ha
aa) a vállalkozó kivitelezõi tevékenység folytatására elõírt feltételeket nem teljesíti,
ab) a vállalkozó kivitelezõi tevékenység folytatására elõírt szabályok megsértése miatt az építésfelügyeleti
hatóság, vagy a tevékenység folytatása során a munkaügyi, munkavédelmi, biztonsági elõ írások
megtartását a külön jogszabály szerint ellenõrzõ hatóság – külön jogszabály szerint – azt a névjegyzéket
vezetõ szervnél kezdeményezi,
b) a nyilvántartási szám hatálytalanítása mellett törli a kivitelezõt a nyilvántartásból, ha
ba) bejelenti a kivitelezõi tevékenységének megszüntetését, az ezt közlõ bejelentésében meghatározott
nappal, illetve ha idõpontot nem jelölt meg, a megszüntetésrõl szóló bejelentés beérkezésének napjával,
bb) határozott idõre szóló bejelentés esetén a bejelentés hatálya megszûnik, ennek utolsó napjával, kivéve, ha
a tevékenység folytatására vonatkozóan ismételt bejelentést tettek,
bc) a vállalkozó kivitelezõ megszûnik, a megszûnés idõpontjával.
(2) A Szolgtv. III. Fejezetében foglalt követelmények betartásának ellenõrzése tekintetében szolgáltatás felügyeletét
ellátó hatóságként az MKIK jár el.
38. § (1) A Szolgtv. 25. §-a alapján kiszabható bírság (a továb biak ban: bírság), ha a szolgáltató
a) az építõipari kivitelezõi tevékenységét bejelentés nélkül folytatja
aa) egyéni vállalkozó esetében 30 000 forint,
ab) gazdasági társaság esetén 200 000 forint,
b) a bejelentés elõírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését mulasztotta el, az a) pont szerint kiszabható
összeg 50%-ának megfelelõ összeg.
(2) Ha a szolgáltatóval szemben a bírság kiszabásától számított egy éven belül ismételten bírság kiszabására kerül sor,
a bírság összege az (1) bekezdés alapján kiszabható összeg 200%-ának megfelelõ összeg.
39. § Az MKIK 35–38. § szerinti feladatai közül
a) az országos gazdasági kamara
aa) biztosítja az elektronikus úton benyújtott bejelentés és változás-bejelentés folyamatos fogadását,
ab) vezeti a nyilvántartásokat,
ac) a bejelentéssel kapcsolatos nyilvántartásában szereplõ adatok vonatkozásában ellenõrzést végez, és
ad) kiszabja a bírságot;
b) a területi gazdasági kamara
ba) a bejelentés és változás-bejelentés megtételéhez internetes kapcsolati lehetõséget, szakmai és informatikai
segítséget biztosít, személyes megkeresés esetén ideértve a bejelentés kitöltését, adattartalma
hiánytalanságának ellenõrzését és továbbítását, valamint
bb) önállóan – vagy az Étv. 46. § (7) bekezdése szerint – helyszíni ellenõrzést végez.
40. § A MKIK által külön szolgáltatásként mûködtetett, a vállalkozó kivitelezõk önkéntes adatszolgáltatásán alapuló
nyilvános elektronikus adatbázis adattartalmának a nyilvántartással azonos internetes honlapon elérhetõvé tétele
esetén a nyilvántartásban és az adatbázisban szereplõ adatokat egyértelmûen megkülönböztethetõen kell
megjeleníteni.
VIII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
41. § (1) E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a 2009. október 1-jét köve tõen
a) megkötött tervezési és kivitelezési (építési) szerzõdésekre,
b) tervezett kivitelezési dokumentációkra,
c) megkezdett építõipari kivitelezési tevékenységekre,
d) megnyitott építési napló vezetésére
kell alkalmazni.
(3) Az építtetõi fedezetkezelõ közremûködésére vonatkozó rendelkezéseket a 17. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott építési beruházások közül
a) a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló beruházások esetén az e rendelet hatálybalépését köve tõen,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó beruházások esetén a 2010. január 1-jét követõen
megindított közbeszerzési eljárás tárgyát képezõ építési beruházás tekintetében kell alkalmazni.
(4) A 17. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott építõipari kivitelezési tevékenység meg valósítása esetén az építtetõi
fedezetkezelõ közremûködésére vonatkozó rendelkezéseket a 2010. április 1-jét köve tõen kezdõdõ építõipari
kivitelezési tevékenységek tekintetében kell alkalmazni.
(5) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen már építõipari kivitelezõi tevékenységet ténylegesen folytató bejelentõt az
MKIK akkor is nyilvántartásba veszi, ha a nyilvántartásba vételre elõírt határidõn belül ellenõrzése során megállapította,
hogy a bejelentõ a vállalkozói kivitelezõi tevékenység folytatására a jogszabályban elõírt feltételekkel nem rendelkezik.
Ebben az esetben a bejelentés és az az alapján kiadott nyilvántartási szám hatálya 2010. január 31-én lejár, kivéve, ha
addig a tevékenység folytatására a jogszabályban elõírt feltételek meglétét a vállalkozó kivitelezõ igazolja.
(6) Ha az MKIK vagy az építésfelügyeleti hatóság ellenõrzése során megállapítja, hogy az e rendelet hatálybalépését
megelõzõen már építõipari kivitelezõi tevékenységet ténylegesen folytató vállalkozás a vállalkozói kivitelezõi
tevékenység folytatására a jogszabályban elõírt feltételekkel nem rendelkezik, az ilyen vállalkozó kivitelezõvel
szemben a 2010. január 31-ig folytatott tevékenysége tekintetében a 37. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott
jogkövetkezmények 2010. január 31-ig nem alkalmazhatók.
(7) Hatályát veszti az építõipari kivitelezési tevékenységrõl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról
szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet azzal, hogy rendelkezéseit a 2008. január 1. és 2009. október 1. között
a) megkötött tervezési és kivitelezési (építési) szerzõdésekre,
b) tervezett kivitelezési dokumentációkra,
c) megkezdett építõipari kivitelezési tevékenységekre,
d) megnyitott építési napló vezetésére
az építmény használatbavételéig alkalmazni kell.


Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 


Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

Ajánlott tartalom

5 hozzászólás

 1. T Cím!

  Keresném a 191/2009 kormányrendelet 6.sz. mellékletét, de nem találom. Munkakezdési bejelentés.
  Kérem segítsenek, hogy hol találom meg vagy emailben küldjék el a nyomtatványt.

  Köszönettel: Orosz Ágnes

  1. Kedves Ágnes!
   Erről a linkről le lehet tölteni a törvényt, és ha rá tetszik keresni így, akkor megtalálja: 6. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez
   Remélem hasznos volt a válasz.
   Tisztelettel:
   KP.hu

   itt is csatolom a szöveget:

   Iktatószám: ……………………..
   Adatok:
   1. Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: ………………………………..
   …………………………………………………………………………………………………………………………………
   2. Az építtető (bejelentő) neve, címe: …………………………………………………………………………….
   …………………………………………………………………………………………………………………………………
   3. A bejelentés tárgyára vonatkozó jogerős építésügyi hatósági engedély (bejelentés) megnevezése, száma, kelte: …………………………………………………………………………………………..
   …………………………………………………………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………………………………………………
   Kérelem:
   Alulírott …………………………………………………………………………………………………… (név, cím) bejelentem, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanon tervezett új építmény, építményrész, meglévő építmény bővítése, átalakítása, korszerűsítése, felújítása, helyreállítása, elmozdítása, fennmaradása és továbbépítése, egyéb építési tevékenység végzése
   a) az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított 50 millió forint számított építményértéket nem éri el és nem haladja meg, nem tartozik az építtetői fedezetkezelés hatálya alá, nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá, valamint a továbbépítésre vonatkozóan az 50 millió forint számított építményértéket nem éri el,
   b) az építőipari kivitelezési tevékenységét …………………………. (dátum) a vállalkozó kivitelező megkezdte, az építési naplót megnyitotta.
   Kelt: ……………………………., ……………… év ………………………………. hó …….. nap
   ………………………………………………..
   aláírás
   (bejelentő, építtető)

 2. Tisztelt Cím!

  A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 6. melléklete nem tartalmazza a felelős műszaki vezetői adatait és a rendelet sem írja elő a felelős műszaki vezető, illetve a kitűzés bejelentését a munka megkezdése előtt 8 nappal.
  Ezek szerint ezek már nem szükségesek?Elegendő az építési naplóban megadni a FVM adatait?

  Válaszukat előre köszönöm.

  Tóth Tamás

 3. T.Cím!
  Ma kaptam meg a határozatot a házunk bővítésére.Ha minden jól megy 15 nap múlva jogerőre emelkedik.Rengetegszer átolvastam,de a fele nekem kínai.A kérdésem az lenne,hogy az apeh-nek is be kell jelentenem,hogy bővítjük a házunkat?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel:Varga Zsanett

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

'Fel a tetejéhez' gomb