„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Jogszabályok

Az építés kivitelezésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

TÖRVÉNYEK:

1997. évi LXXVIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről

Összefoglaló: A törvény hatálya kiterjed az épített környezet alakítása és védelme érdekében a településrendezés, a településtervezés, az építmények, építési munkák, építési tevékenységek építési előírásaira, az építészeti-műszaki tervezésre, a kivitelezésre, az építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések, módszerek minőségi követelményeire, épített környezet esztétikus, emberhez méltó kialakítására, építészeti örökség védelmére, települések zöldfelületeihez kapcsolódó tevékenységekre. Sajátos építményfajták és műemlékvédelem alatt álló épületek esetén a rájuk vonatkozó törvényekkel együtt alkalmazandó. A kivitelezés tekintetében az irányadó fejezetek az építés, az építésügyi hatósági ellenőrzések, és az építésfelügyeleti hatóság, amelyek tartalmazzák a kivitelezésre vonatkozóan a legfontosabb iránymutatásokat.

1993. évi XCIII. törvény
a munkavédelemről

Összefoglaló: A törvény hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre függetlenül attól, hogy ez milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik. A törvény rendelkezik az államot, a munkáltatót és a munkavállalót érintő munkavédelmi felelősségről, a munkavégzés tárgyi feltételeiről, a munkavédelem intézményi hátteréről.

KORMÁNY RENDELETEK:

176/2008. (VI. 30.) Kormány rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

Összefoglaló: A rendeletet néhány kivétellel (1. § 2. és 3. bekezdése rendelkezik erről) az előírt légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát használó épület energetikai jellemzőinek tanúsítására alkalmazandó.

291/2007. (X. 31.) Kormány rendelet
az építésfelügyeleti tevékenységről

Összefoglaló: A rendelet hatálya kiterjed az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére irányuló bejelentéssel kapcsolatos eljárásra, a kivitelezés elvégzése során felhasznált építési célú termékek, építési módszerek, eljárások használatának, valamint az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelményekben, szabványokban, jogszabályokban és más építésügyi előírásokban megfogalmazott követelmények teljesülésének ellenőrzésére, résztvevőinek ellenőrzésére, és végzésével kapcsolatban megindult hatósági eljárások lefolytatására. A sajátos építményfajtákkal és felvonóval, mozgólépcsővel és mozgójárdával kapcsolatos építésfelügyeleti ellenőrzésekre és hatósági eljárásokra néhány kivételtől eltekintve alkalmazandó. A rendelet összefoglalja az építésfelügyeleti hatóság illetékességi területéről, a hatósági ellenőrzésről, a hatósághoz kötődő bejelentési kötelezettségről és a felügyeleti intézkedésekről szóló legfontosabb információkat.

290/2007. (X. 31.) Kormány rendelet
az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

Összefoglaló: A rendelet hatálya kiterjed az építőipari kivitelezési tevékenység folytatására, az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő építtető, beruházás lebonyolító, tervező, tervellenőr, kivitelező, felelős műszaki vezető, tervezői művezető, és építési műszaki ellenőr feladataira, az építési és felmérési napló vezetésére, a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelményeire, a tervellenőrzésre, az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének bejelentésével kapcsolatos adatszolgáltatásra, és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésével kapcsolatos eljárásokra. A kivitelezési dokumentációra vonatkozó előírást a sajátos építményfajtákra és műemlékekre csak abban az esetben kell alkalmazni, ha erről más jogszabály másként nem rendelkezik. A kivitelezési tevékenységhez kötődő adatszolgáltatásra vonatkozó előírás nem érvényes az atomenergia alkalmazására szolgáló, a nemzetbiztonsági, a honvédelmi és katonai célú építményekre.

255/2007. (X. 4.) Kormány rendelet
az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

Összefoglaló: A rendelet hatálya az építésügy körébe tartozó tevékenységekkel összefüggő hatósági tevékenységeket szolgáló nyilvántartások vezetésére terjed ki. A rendelet szabályai alkalmazandóak a sajátos építményfajtákkal, valamint a műemlékekkel összefüggő nyilvántartásokra és az azokból történő adatszolgáltatásokra, abban az esetben, ha más kapcsolódó jogszabály ezzel ellentétesen nem rendelkezik. A rendelet hatálya nem terjed ki a vízgazdálkodási, a honvédelmi, a katonai és a nemzetbiztonsági sajátos építményfajtákkal összefüggő nyilvántartásokra és adatszolgáltatásokra.

343/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

Összefoglaló: A rendelet szabályozza az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok tevékenységi körét, a szakmai háttérre vonatkozó előírásokat. A kapcsolódó mellékletek tartalmazzák az első- és másodfokú hatóságok területi vetületére vonatkozó információkat.

245/2006. (XII. 5.) Kormány rendelet
az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

Összefoglaló: A rendeletet az építményekkel kapcsolatos építésügyi bírság megállapítására és megfizetésére kell alkalmazni. Az építésügyi hatóság építésrendészeti eljárás keretében meghatározott szabálytalan építési tevékenység esetében építésügyi bírsággal sújtja az építtetőt.

244/2006. (XII. 5.) Kormány rendelet
az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

Összefoglaló: A rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultság megállapítására, megújítására, valamint az építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők névjegyzékének vezetésére alkalmazandó.

238/2005. (X. 25.) Kormány rendelet
az építésfelügyeleti bírságról

Összefoglaló: A jogszabály rendelkezik a bírság mértékéről, a bírság befizetéséről, a bírságot kiszabó intézményről, továbbá a mellékletben bemutatja a kiszabható összegek maximumát, a bírság alanyaira bontottan és az építmény értéke alapján. A melléklet tartalmazza még az építésfelügyeleti bírság adatlapját.

218/1999. (XII. 28.) Kormány rendelet
az egyes szabálysértésekről


Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

Összefoglaló: A jogszabály összefoglalja az építésügyhöz tartozó főbb jogsértéseket.

113/1998. (VI. 10.) Kormány rendelet
a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről

Összefoglaló: A rendelet hatálya kiterjed az építmények részét képező, azokba állandó jelleggel beépített minden felvonóra és mozgólépcsőre, ellenben nem terjed ki hatálya a bányaműveléshez szükséges, a robbanásveszélyes térben működő, továbbá a gyártási sorba beépített, a nukleáris létesítményekben lévő felvonókra és mozgólépcsőkre. A rendelet szabályozza az építésügyi hatósági engedélyezés, a kötelezettségek, az ellenőrzések, az üzemeltetés és a nyilvántartás főbb pontjait.

253/1997.(XII.20.) Kormány rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről

Összefoglaló: A jogszabály összefoglalja a területhasznosítás összes követelményét, részletezi az egyes eszközök tartalmi és egyéb elvárásait. Többek között összegzi az építmények elhelyezéséhez szükséges kritériumokat. Az egyes eszközök szabályozásához szükséges fogalmakat és a kapcsolódó térképi megjelenítéshez jelkulcsot is hozzárendel a rendelet.

MINISZTERI RENDELETEK:

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

Összefoglaló: A rendelet hatálya kiterjed (1. § 2. bekezdésben felsoroltak kivételével) az építési munkával, az építményekkel, az építési tevékenységgel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásra, továbbá az építésügyi hatósági eljárás lefolytatásához szükséges telekalakítási és építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi követelményére.

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet
a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

Összefoglaló: A vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetekhez kötődően kijelölt intézmény, ill. bizottság felépítéséről, tevékenységéről rendelkezik a jogszabály.

3/2003.(I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet
az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

Összefoglaló: A rendelet hatálya kiterjed valamennyi építési termékre, annak gyártójára, forgalmazójára, importálójára, továbbforgalmazójára, belföldi felhasználójára, továbbá az ezekből létrehozott építmények építtetőjére, tervezőjére és kivitelezőjére, valamint az építési termékek műszaki specifikációját jóváhagyó, a megfelelőség igazolás során közreműködő vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetekre, az építményeket engedélyező, az építésfelügyeleti és fogyasztóvédelmi hatóságokra, továbbá vámszervezetekre. A rendelet szabályozza az építési termékek alkalmazásának megfelelőség igazoláshoz kötését, a megfelelőség igazolási eljárás alapjait, az építőipari műszaki engedély tartalmát.

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

Összefoglaló: A rendelet hatálya kiterjed a munkavédelmi törvény 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg. A jogszabály meghatározza a munkáltató és a munkavállaló felelősségi körét, továbbá egy új szereplőt (koordinátor) is beemel a munkavédelem megfelelő szintű alkalmazása érdekében.

47/1997. (XII. 29.) KTM rendelet
az építésügyi és a műemlékvédelmi hatósági ellenőrzés részletes szakmai szabályairól

Összefoglaló: A rendelet hatálya kiterjed egyes építmények, építményrészek, épületegyüttesek építési munkáira, valamint az arra vonatkozó jogszabályok, engedélyek és hatósági előírások megtartására, illetve az építmények állapotára és rendeltetésszerű használatára, valamint az építési telkek állapotára. A rendelet részletezi azokat az építményeket, amelyekre a jogszabály nem vonatkozik. A hatósági ellenőrzések részletes tartalmán túl megállapítja, hogy mely hatóságok látják el az ellenőrző hatóság szerepét.

46/1997.(XII.29.) KTM rendelet 2. sz. melléklete
az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokról

Összefoglaló: A rendelet hatálya az 1. § 2. bekezdésében foglaltak kivételével kiterjed minden építmény, építményrész, épületegyüttes építési munkáira, valamint az arra vonatkozó jogszabályok, engedélyek és hatósági előírások megtartására, továbbá az építmények állapotára és rendeltetésszerű használatára, valamint az építési telkek állapotára. A jogszabály rendelkezik a hatóságok feladatköréről és az ellenőrzés tartalmi elemeiről.

11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet
egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről

Összefoglaló: A rendelet hatálya kiterjed a lakóépületeket, a pihenés célját szolgáló épületeket, személygépkocsi tárolókat, igazgatási és irodaépületeket, szociális, egészségvédelmi, művelődési és oktatási épületeket, valamint ellátó és szolgáltató épületeket alkotó helyszínen készített vagy előregyártott szerkezetekre és berendezésekre és azok létrehozásánál felhasznált egyes termékekre és anyagokra. Az ideiglenes jellegű épületeket alkotó, valamint az építési kísérletezési szerződés alapján kivitelezett épületeket alkotó épületszerkezetekre és termékekre. A mellékletben felsorolja az épületszerkezetekre vonatkozó kötelező alkalmassági időt.

forrás:
CompLex JogtárKeresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

Ajánlott tartalom

2 hozzászólás

  1. szertném kérdezni hogy a ház épités estén mennyi az a méter amit el kell, hagynia két ház közt.köszönöm válaszát

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

'Fel a tetejéhez' gomb