„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Jogszabályok

Az építésügyre vonatkozó hatályos jogszabályok listája

TÖRVÉNYEK

2009. évi LVII. törvény
az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról
2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2003. évi CXXIX. törvény
a közbeszerzésekről
2000. évi LXXX. törvény
az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXXV. törvény
a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 155. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXXII. törvény
a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1977. évi 63. ülésszakán elfogadott 148. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXIV. törvény
a munkavállaló által hordozható legnagyobb megengedett teherről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1967. évi 51. ülésszakán elfogadott 127. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi XLIII. törvény
a hulladékgazdálkodásról
1997. évi CXLI. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról
1997. évi LXXVIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről
1997. évi LXXIV. törvény
az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről
1996. évi LXXXV. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról
1996. évi LXXV. törvény
a munkaügyi ellenőrzésről
1996. évi LVIII. törvény
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
1995. évi LIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól
1994. évi LXVI. törvény
a Bérgarancia Alapról
1993. évi XCIII. törvény
a munkavédelemről
1992. évi XXII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről
1990. évi XCIII. törvény
az illetékekről
1990. évi V. törvény
az egyéni vállalkozásról

KORMÁNYRENDELETEK

197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről
192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az építőipari kivitelezési tevékenységről
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
a főépítészi tevékenységről
13/2009. (I. 28.) Korm. rendelet
a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
9/2009. (I. 23.) Korm. rendelet
az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról
5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet
a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról
277/2008 (XI.24.) Kormány rendelet
az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról
230/2008. (IX. 12.) Kormány rendelet
a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet
a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről
176/2008. (VI. 30.) Kormány rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
161/2008. (VI. 19.) Kormány rendelet
az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről
134/2008. (V. 14.) Kormány rendelet
a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről
382/2007. (XII. 23.) Kormány rendelet
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
355/2007. (XII. 23.) Kormány rendelet
a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról
291/2007. (X. 31.) Kormány rendelet
az építésfelügyeleti tevékenységről
257/2007. (X. 4.) Kormány rendelet
a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról
255/2007. (X. 4.) Kormány rendelet
az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról
180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet
az országhatárt átlépő hulladékszállításról
47/2007. (X. 20.) IRM rendelet
az ingyenes céginformációról
343/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
338/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
295/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet
az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről
252/2006. (XII. 7.) Kormány rendelet
a településrendezési és építésügyi-műszaki tervtanácsokról
245/2006. (XII. 5.) Kormány rendelet
az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
244/2006. (XII. 5.) Kormány rendelet
az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
104/2006. (IV.28.) Kormány rendelet
a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
103/2006. (IV. 28.) Kormány rendelet
az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
240/2005. (X. 27.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításainak kihirdetéséről
238/2005. (X. 25.) Kormány rendelet
az építésfelügyeleti bírságról
168/2004. (V. 25.) Kormány rendelet
a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
162/2004. (V. 21.) Kormány rendelet
az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól
34/2004. (III. 12.) Kormány rendelet
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról
272/2003. (XII. 24.) Kormány rendelet
a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról
180/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes feladatairól és működési rendjéről, valamint az iparbiztonsági ellenőrzések részletes szabályairól
283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről
40/2002. (III. 21.) Kormány rendelet
a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
218/1999. (XII. 28.) Kormány rendelet
az egyes szabálysértésekről
113/1998. (VI. 10.) Kormány rendelet
a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről
253/1997.(XII.20.) Kormány rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről
105/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet
az energiamegtakarítást eredményező épületfelújítások támogatásáról
101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
37/1995. (IV. 5.) Kormány rendelet
az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről
24/1994. (II. 25.) Kormány rendelet
a bedolgozók foglalkoztatásáról

MINISZTERI RENDELETEK

22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet
a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
20/2009. (VI. 25.) ÖM rendelet
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet módosításáról
9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet
az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekről, az elismerésben részesíthetők köréről, valamint az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről
8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet
a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
7/2009. (II. 28.) KHEM rendelet
az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat fejlesztésével összefüggő egyes feladatok ellátásáról, továbbá a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 8/2008. (III. 18.) GKM rendelet módosításáról
3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet
a megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről
3/2009. (I. 27.) NFGM rendelet
a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet
a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
23/2006. (V. 18.) IM rendelet
a törvényességi felügyeleti eljárásban közreműködő felügyelőbiztos díjáról
céginformáció költségtérítéséről
17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet
az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól
18/2008. (XII. 3.) SzMM rendelet
az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet
az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
18/2007. (VIII. 9.) ÖTM rendelet
az építésügyi célelőirányzatról
9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet
a területek biológiai aktivitásértékének számításáról
27/2006. (V. 5.) GKM rendelet
az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól
25/2006. (V. 18.) IM rendelet
az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben
24/2006. (V. 18.) IM rendelet
az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről
23/2006. (V. 18.) IM rendelet
a törvényességi felügyeleti eljárásban közreműködő felügyelőbiztos díjáról
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet
az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
2/2006. (I. 13.) IM rendelet
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról
1/2006. (I. 13.) PM rendelet
a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról
96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet
a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet
a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet
a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet
az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
29/2004. (IX. 8.) IM rendelet
a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról
20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet
a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet
a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
72/2003. (X. 29.) GKM rendelet
a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet
az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról
3/2003.(I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet
az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet
a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásáról
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
20/2001. (III. 30.) OGY határozat
a munkavédelem országos programjáról
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet
a hulladékok jegyzékéről
4/2001. (II. 23.) KöM rendelet
a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól
85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet
a telekalakításról
46/2000.(VII. 21.) FVM rendelet
a mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet
a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet
a munkahelyek kémiai biztonságáról
21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet
az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
5/2000.(II. 11.) FVM rendelet
a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet
az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet
a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet
Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
40/1999.(IV.23.) FVM rendelet
a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
39/1999. (VII. 6.) GM rendelet
az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes épületnek nem minősülő építményekre (sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló műszaki szakértői tevékenység végzésének feltételeiről
29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet
a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről
8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet
a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről
25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet
az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
3/1998. (II. 11.) KTM rendelet
a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet
a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
47/1997.(XII.29.) KTM rendelet
az építésügyi és műemlékvédelmi hatósági ellenőrzés részletes szakmai szabályairól
46/1997.(XII.29.) KTM rendelet
az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokról
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet
a rendbírságról
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet
Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
11/1994. (III. 25.) IKM rendelet
az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
15/1987. (XII. 27.) KM-ÉVM együttes rendelet
a vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről
21/1986. (XII. 28.) MÉM rendelet
a geodéziai azonosítók rendszeréről
11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet
egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről
18/1984. (XII. 13.) ÉVM rendelet
a külterületen levő nyomvonalas létesítmények műszaki nyilvántartásáról


Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

KORMÁNYHATÁROZATOK

1115/2009. (VII. 23.) Korm. határozat
a Bérlakás Program elindításáról és a „Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram meghirdetéséről szóló 1124/2005. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
1114/2009. (VII. 23.) Korm. határozat
az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről szóló 2078/2008. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról
2155/2001. (VI. 20.) Kormány határozat
az elektronikus közbeszerzés rendszerének koncepciójáról és a létrehozásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről szóló 2146/2000. (VI. 30.) Kormány határozat módosításáról
2146/2000. (VI. 30.) Kormány határozat
az elektronikus közbeszerzés rendszerének koncepciójáról és a létrehozásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről
1143/1999. (XII. 30.) Kormány határozat
a központosított közbeszerzések elrendeléséről és az ezzel kapcsolatos egyéb rendelkezésekről

TÁJÉKOZTATÓK, KÖZLEMÉNYEK

8001/2005. (MK 44.) GKM-KvVM-IHM-TNM együttes tájékoztató
az építészeti-műszaki tervezői és műszaki szakértői jogosultsági vizsga követelményrendszeréről

forrás:
Complex jogtárKeresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

Ajánlott tartalom

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

'Fel a tetejéhez' gomb