„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Jogszabályok

A Kormány 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelete az építõipari kivitelezési tevékenységről

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és
x) pontjában, valamint a 38. § vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed
a) az építõipari kivitelezési tevékenység folytatására,
b) az építõipari kivitelezési tevékenység meg valósításában részt vevõ építtetõ, beruházáslebonyolító, tervezõ,
tervellenõr, kivitelezõ, felelõs mûszaki vezetõ, tervezõi mûvezetõ, építési mûszaki ellenõr és az építtetõi
fedezetkezelõ feladataira,
c) az építési napló, az építési napló alvállalkozói nyilvántartása és a felmérési napló vezetésére,
d) a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelményeire,
e) az építõipari kivitelezési tevékenység pénzügyi fedezetének, valamint a kivitelezõ által nyújtott biztosíték
kezelésének rendjére,
f) az építõipari kivitelezési tevékenység megkezdésével kapcsolatos eljárásra és adatszolgáltatásra,
g) az építõipari kivitelezési tevékenység befejezésével kapcsolatos eljárásokra,
h) a tervezési és az építési szerzõdés kötelezõ tartalmi és formai elõ írásaira,
i) a vállalkozói díjjal kapcsolatos szabályozásra,
j) az építõipari kivitelezési tevékenységet végzõk névjegyzékének a vezetésére.
(2) E rendeletnek a kivitelezési dokumentációra vonatkozó elõ írásait – az antennák, antennatartó szerkezetek és
csatlakozó mûtárgyak kivételével – a sajátos építményfajtákra és a mûemlékekre akkor kell alkalmazni, ha külön
jogszabály másként nem rendelkezik.
(3) E rendeletnek az építõipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó elõ írásait az
atomenergia alkalmazására szolgáló, a nemzetbiztonsági, a honvédelmi és a katonai célú építményekre nem kell
alkalmazni.
(4) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továb biak ban: Kbt.) hatálya alá tartozó építési beruházások
esetében a Kbt. és az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló kormányrendelet
által nem szabályozott kérdésekben e rendelet elõ írásait kell alkalmazni.
Értelmezõ rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában
a) építési munkaterület: az építõipari kivitelezési tevékenység végzésének helye; ennek minõsül a munkaszervezéssel
összefüggõ felvonulási, elõkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek,
szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére és az elõkészítõ technológiai munkafolyamatok
elvégzésére szolgáló terület is,
b) építési szakmunka: szakirányú képesítéssel, jogszabály alapján végezhetõ építési-szerelési munka,
c) építési-szerelési munka: az építési tevékenység végzésére irányuló szakági munka,
d) jókarbantartó tevékenység: a meglévõ építmény, építményrész kármegelõzésére, kárelhárítására, karbantartására,
helyreállítására, felújítására, javítására, rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkalmassá tételére, illetve
ennek és üzembiztonságának megtartására irányuló építési-szerelési munka,
e) többletmunka: a szerzõdéskötés alapját képezõ (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan
szereplõ, de a szerzõdéses árban (vállalkozói díjban) figye lembe nem vett tétel,
f) pótmunka: a szerzõdés alapját képezõ dokumentációban nem szereplõ külön megrendelt munkatétel
(munkatöbblet),
g) árazatlan (tételes) költségvetési kiírás: minõségi követelményekkel rendelkezõ mennyiségi kimutatás az építmény
jellege szerint szükséges szakági bontásban és részletezettséggel, konkrét gyártmányok, márkák megjelölése
nélkül,
h) építõipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelezõ vagy az alvállalkozó kivitelezõ szakági építési-szerelési termelõ
tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített – a kivitelezõ tényköltségei alapján
számított vagy tervezett – összes költsége. Az építõipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülõ
betervezett és az üzemszerû használathoz szükséges beépítésre kerülõ építési anyagok, szerkezetek és
berendezések közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen
gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló
minõség-ellenõrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját. Az építõipari rezsióradíj számítási
alapját az Építõipari Ágazati Kollektív Szerzõdésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban
szereplõ minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és
a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. Az építõipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegû
költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegû költségeit, az irányítási és az ügyviteli
költségeket,
i) építtetõi fedezetkezelõ: az építõipari kivitelezési tevékenység építési szerzõdésben meghatározott ellenértéke
pénzügyi fedezetének és a kivitelezõ által nyújtott biztosíték összegének kezelõje,
j) elektronikus alvállalkozói nyilvántartás: építtetõi fedezetkezelõ közremûködése esetén a fõvállalkozó kivitelezõ
építési naplójának részét képezõ elektronikus nyilvántartás,
k) vállalkozó kivitelezõ: építõipari kivitelezési tevékenységet üzletszerû gazdasági tevékenységként folytató
személy,
l) fõvállalkozó kivitelezõ: az építtetõvel építési szerzõdést kötõ vállalkozó kivitelezõ,
m) alvállalkozó kivitelezõ: a vállalkozó kivitelezõvel építési szerzõdést kötõ személy.
II. Fejezet
ÉPÍTÕIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG
3. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továb biak ban: Étv.) 39/A. §
(6) bekezdése szerinti építési szerzõdést
a) üzletszerû gazdasági tevékenységként folytatott építõipari kivitelezési tevékenység esetén írásba kell foglalni, és
b) a 17. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben ügyvéd vagy jogtanácsos általi ellenjegyzése szükséges.
Az építési szerzõdés megkötését köve tõen a vállalkozó kivitelezõ viseli annak jogkövetkezményét, amely
a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezõnek a tõle elvárható szakmai
gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerzõdéskötést megelõzõen nem jelzett.
(2) Az építési szerzõdés tartalmazza
a) az építtetõ nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetõségét, adószámát, bankszámlaszámát,
valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetõségét,
b) a vállalkozó kivitelezõ nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetõségét, adószámát,
bankszámlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és
elérhetõségét,
c) a szerzõdés tárgyában megjelölve a vállalt építõipari kivitelezési tevékenység vagy építési-szerelési munka
pontos megnevezését, az építési munkaterület pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési
tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minõségi mutatók) meghatározásával,
d) a vállalt teljesítési szakaszokat, határidõket részletesen (ideértve a kivitelezési tervszolgáltatásnak, az építési
munkaterület átadásának, az építési napló megnyitásának, a tervezett kezdés, a részteljesítés, az átadás-átvétel,
a birtokbaadás határidejét vagy határnapját, az igényelt befejezési határidõt vagy határnapot),
e) a vállalkozói díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját, határidejét, a d) pontban
foglaltak figyelembevételével szakaszait,
f) annak rögzítését, hogy az építõipari kivitelezési tevékenység végzéséhez
fa) az építtetõ hozzájárul-e alvállalkozó igénybevételéhez,
fb) a szerzõdés teljesítésében a fõvállalkozó kivitelezõ igénybe vesz-e alvállalkozó kivitelezõt, illetve
fc) a fõvállalkozó kivitelezõ hozzájárul-e alvállalkozója további alvállalkozói igénybevételéhez,
g) a kivitelezési dokumentáció szolgáltatására vonatkozó rendelkezést,
h) az építõipari kivitelezés során keletkezõ hulladékok – engedéllyel rendelkezõ kezelõhöz történõ – elszállítására
(elszállíttatására) kötelezett megnevezését,
i) a vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás meglétére történõ utalást, ha
annak elkészítését e rendelet vagy más jogszabály elõírja,
j) az építõipari kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen felmerülõ pótmunka díjának elszámolási
módját,
k) fõvállalkozó esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult építési mûszaki ellenõr, egyéb vállalkozó kivitelezõ
esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult felelõs mûszaki vezetõ megnevezését,
l) a szerzõdõ felek erre irányuló megállapodása és a jogszabályi feltételek fennállása esetén annak rögzítését, hogy
a szerzõdéses jogviszonyukból keletkezõ vitájuk rendezése érdekében igénybe vesznek-e mediátori
közremûködést, illetve jogvitájukat eseti vagy állandó választottbíróság elé terjesztik-e,
m) az építtetõ nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerzõdésben meghatározott építõipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik,
n) ha az építtetõ a fõvállalkozó kivitelezõ részére az ellenszolgáltatása részeként elõleg kifizetését biztosítja, az
elõleg felhasználásának meghatározását és az elõleg elszámolásának módját,
o) a felek megállapodása esetén a fõvállalkozó kivitelezõ által a szavatossági, jótállási (a továb biak ban: garanciális),
valamint a nem vagy nem szerzõdésszerû teljesítés esetére nyújtott (a továb biak ban: teljesítési) biztosíték
összegének meghatározását, biztosításának formáját, célját, felhasználásának lehetõségét.
(3) Az alvállalkozói építési szerzõdés – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen – tartalmazza név, illetve megnevezés,
adószám, lakcím, illetve székhely szerint rögzítve, hogy mely vállalkozó (fõvállalkozó) kivitelezõvel kötött építési
szerzõdés teljesítése érdekében kerül sor az alvállalkozói építési szerzõdés megkötésére.
(4) A (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek (a továb biak ban: Ptk.) az építési
szerzõdésre vonatkozó rendelkezései irányadóak.
(5) A vállalkozói díjnak magában kell foglalnia
a) a közvetlen költséget, ennek keretében
aa) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt,
ab) az építõipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat,
b) a fedezetet, ennek keretében
ba) a közvetlen költségek között nem szereplõ általános költségeket,
bb) a tervezett nyereséget.
(6) Építõipari kivitelezési tevékenység végzésére irányuló szerzõdéses ár vizsgálata során az irreálisan alacsony ár
mérlegelése tekintetében
a) mérvadónak kell tekinteni az építésügyért felelõs miniszter által mûködtetett honlapon található
– ellenszolgáltatás nélkül használható – elektronikus közbeszerzési költségvetési kiírási programban
meghatározott élõmunka szükségleti normatívákat, illetve
b) irányadónak kell tekinteni az Építõipari Ágazati Kollektív Szerzõdésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa
Megállapodásban szereplõ minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített
építõipari rezsióradíjat,
c) figye lembe kell venni az ajánlatot tevõ vállalkozó kivitelezõ indokolását ajánlata tekintetében.
(7) Az építési naplóban köteles haladéktalanul közölni
a) a fõvállalkozó kivitelezõ az építtetõvel a pótmunka mûszaki szükségességét,
b) az építtetõ a fõvállalkozó kivitelezõvel a pótmunka igényét.
(8) A többletmunka utólag csak tételes elszámolású szerzõdéses ár esetén és akkor számolható el, ha a vállalkozó
kivitelezõ a szerzõdés alapját képezõ beárazott tételes költségvetési kiírással bizonyítja, hogy az a költségvetésben
nem szerepelt.
(9) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, akkor a kikötött díjon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el.
(10) A szerzõdés módosítását megalapozó körülménynek tekintendõ különösen, ha a szerzõdés teljesítése során olyan
természeti vagy építészeti érték kerül elõ, amelyrõl a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban
meghatározott intézkedése alapján feltételezhetõ, hogy kulturális örökségi értéknek minõsül és annak megõrzése
a vállalkozó kivitelezõ feladata.
(11) A vállalkozó kivitelezõnek haladéktalanul tájékoztatni kell az általa vállalt kivitelezési tevékenység meg valósításában
részt vevõ alvállalkozó kivitelezõt arról, ha a kivitelezési tevékenység ellenértékét meghaladja az abban megjelenõ
alvállalkozói munkák ellenértéke.
4. § Amennyiben a 17. § (2) bekezdésnek meg fele lõen építtetõi fedezetkezelõ közremûködésére kerül sor, az építési
szerzõdés a 3. § (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza
a) az építtetõi fedezetkezelõ megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár esetében törzskönyvi
nyilvántartási számát), adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetõségét,
b) a fedezetkezelõi számla adatait,
c) az építtetõ részérõl annak igazolását, hogy a szerzõdésben megjelölt fedezetkezelõi számla felett kizárólagos
rendelkezési jogot biztosít az építtetõi fedezetkezelõ részére,
d) az építõipari kivitelezési tevékenység teljes fedezetének – összeg szerint meghatározott – igazolt forrását, az
építtetõi fedezetkezelõ rendelkezése alá helyezésének ütemezését, felhasználásának módját,
e) a felek megállapodása esetén a fõvállalkozó kivitelezõ által a nem vagy nem szerzõdésszerû teljesítés esetére
nyújtott teljesítési biztosíték összegének meghatározását, biztosításának formáját, célját, felhasználásának
lehetõségét,
f) a fõvállalkozó kivitelezõ részérõl annak igazolását, hogy a szerzõdésben megjelölt kötelezettségei teljesítésének
érdekében általa nyújtott biztosíték összegének felhasználása kizárólag a fedezetkezelõi számlán keresztül
lehetséges,
g) a fõvállalkozó kivitelezõ részére az építtetõi fedezetkezelõ által meghatározott, az elektronikus alvállalkozói
nyilvántartás (a továb biak ban: alvállalkozói nyilvántartás) használatát biztosító kódot.
5. § (1) A vállalkozó kivitelezõ építõipari kivitelezési tevékenységét az Étv. 39. és 39/A. §-ában meghatározottak szerint
folytathatja.
(2) Az építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött építmény, építési tevékenység kivitelezése akkor
folytatható, ha
a) az építésügyi jogszabályokat (ideértve a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet),
b) az országos településrendezési és építési követelményeket, és
c) a kivitelezési tevékenységet érintõ más hatósági elõ írásokat
megtartják.
(3) Az építési munkaterületen az építtetõ megbízásából egyidejûleg vagy egymást köve tõen több fõvállalkozó kivitelezõ
is végezhet építési-szerelési munkát. A vállalkozó (fõvállalkozó) kivitelezõ az építési-szerelési munka folytatására
alvállalkozó kivitelezõt vehet igénybe.
(4) Az építõipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtetõ az építési munkaterületet átadja a fõvállalkozó
kivitelezõ részére. Az alvállalkozó kivitelezõ részére az építési területet a vállalkozó (fõvállalkozó) kivitelezõ adja át.
(5) Az építési munkaterület átadásával egyidejûleg meg kell nyitni az építési naplót és abban a (4) bekezdés szerinti
átadás-átvételt – az idõpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell.
(6) A 29. § szerint elõ ze tes bejelentéshez kötött építõipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor – a honvédelmi és
katonai, valamint a nemzetbiztonsági célú építmények kivételével – az építési munkaterületen a közterületrõl jól
látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni
a) az építtetõ nevét, megnevezését,
b) az építõipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési idõpontját, az építési engedély
számát,
c) a fõvállalkozó kivitelezõ megnevezését és nyilvántartási számát,
d) a tervezõ nevét, megnevezését,
e) építtetõi fedezetkezelõ közremûködése esetén az építtetõi fedezetkezelõ megnevezését és elérhetõségét,
f) az építõipari kivitelezési tevékenység szerinti építési mûszaki ellenõr nevét, nyilvántartási számát és névjegyzéki
jelét.
(7) A (6) bekezdés szerinti tartalmú táblát kell elhelyezni a mûemléki építményt érintõ – a 30. § szerinti utólagos
bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó – építõipari kivitelezési tevékenység végzése során.
(8) A 29. § szerint elõ ze tes bejelentéshez kötött építõipari kivitelezési tevékenység akkor kezdhetõ meg, ha a tevékenység
tervezett megkezdését a 29. §-ban meghatározottak szerint az építésfelügyeleti hatóságnak az építtetõ bejelentette
és az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezési tevékenység megkezdését, végzését nem tiltotta meg.


Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 


Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

Ajánlott tartalom

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

'Fel a tetejéhez' gomb