„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Jogszabályok

A Kormány 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelete a fõépítészi tevékenységrõl

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, a
területfejlesztésrõl és területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés s) pontjában, valamint az egyes
jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
A rendelet alkalmazási köre
1. § E rendeletet a törvényekben, kormányrendeletekben meghatározott, a területfejlesztéssel és -rendezéssel,
a településfejlesztéssel és -rendezéssel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével, az építésüggyel
kapcsolatos egyes feladatokra és hatósági eljárásokra kell alkalmazni, melyeket
a) az állami fõépítész,
b) a települési önkormányzat a települési fõépítész, a megyei önkormányzat a megyei fõépítész, a települési
önkormányzatok társulása a térségi fõépítész (a továb biak ban együtt: önkormányzati fõépítész)
közremûködésével
[az a) és b) pontokban foglaltak a továb biak ban együtt: fõépítész] lát el.
A fõépítészi rendszer, az állami fõépítészek kijelölése
2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott feladatok központi irányítását, összehangolását az egész országra kiterjedõ ille té kességgel
az építésügyért felelõs miniszter (a továb biak ban: miniszter) látja el, amely keretében
a) szakmai irányítási és felügyeleti feladatokat lát el az állami fõépítészek tevékenysége felett,
b) koordinálja az állami fõépítészek terület- és településrendezéssel, valamint építészeti értékvédelemmel
kapcsolatos feladatait,
c) gondoskodik az állami fõépítészek szakmai továbbképzésérõl,
d) elõsegíti az egységes településpolitikai és építészetpolitikai elvek és elvárások koncepcionális kialakítását,
e) gondoskodik a nemzetközi egyezményekbõl fakadó feladatok végrehajtásáról,
f) gondoskodik a központi tervtanácsok üléseinek és nyilvántartásának vezetésérõl.
(2) A miniszter az e rendeletben és a külön jogszabályban meghatározott egyes feladatait – a miniszter által vezetett
minisztérium szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltak szerint – az országos fõépítész útján látja el. Az országos
fõépítészt a miniszter – az általa vezetett minisztérium állományába tartozó személyek közül – bízza meg.
(3) A Kormány az állami fõépítészi feladatok ellátására a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének
a terület- és településrendezési feladatokat ellátó önálló szakigazgatási szervénél mûködõ állami fõépítészt jelöli ki.
(4) A területfejlesztéssel és -rendezéssel, a településfejlesztéssel és -rendezéssel, továbbá az épített környezet alakításával
és védelmével, valamint az építésüggyel kapcsolatos
a) megyei önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket a megye közigazgatási területére kiterjedõ
ille té kességgel a megyei fõépítész,
b) társulási megállapodásban meghatározott települési önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket
a társulásban részt vevõ települések közigazgatási területére kiterjedõ ille té kességgel a térségi fõépítész,
c) települési önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket a települési önkormányzat közigazgatási
területére kiterjedõ ille té kességgel a települési fõépítész, a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok megosztott feladataik szerint a fõvárosi, illetve a kerületi fõépítész
készíti elõ.

Foglalkoztatási feltételek
3. § (1) A fõépítészi feladatkör – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – köztisztviselõi kinevezéssel látható el.
(2) A települési – a fõvárosi és a fõvárosi kerületi kivételével – és a térségi fõépítészi feladatkör ellátható köztisztviselõként,
vagy – az összeférhetetlenségre, a szolgálati titokra és a felelõsségre vonásra vonatkozó jogszabályi elõ írásokra való
figyelemfelhívást is tartalmazó, a feladatkör ellátására vonatkozó írásban megkötött – megbízási szerzõdés alapján.
(3) A fõépítészek foglalkoztatási feltétele:
a) a (4) bekezdésben meghatározott szakirányú felsõfokú végzettség,
b) a 4. §-ban meghatározott fõépítészi vizsga,
c) az 5. §-ban meghatározott
ca) szakmai gyakorlat teljesítése,
cb) a szakterületnek megfelelõ tartalmú továbbképzési kötelezettség teljesítése.
(4) A fõépítészi feladatkör betöltéséhez szükséges szakirányú felsõfokú végzettség:
a) állami fõépítész, térségi, megyei jogú városi, fõvárosi, valamint fõvárosi kerületi fõépítész esetében építész
mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékû szakképzettség,
b) megyei és települési fõépítész esetében
ba) építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékû szakképzettség,
bb) településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékû
szakképzettség.
(5) Ha a fõépítész végzettségét igazoló oklevélbõl a szakirány, illetve az egyenértékûség nem állapítható meg, akkor
a településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság
szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. § (8) és (9) bekezdése szerinti bizottság jogosult szakértõként
véleményt nyilvánítani, amelyet a munkáltató kötelezõen figye lembe vesz.
4. § (1) A fõépítészi vizsgát – a melléklet szerinti követelményrendszer és a miniszter által jóváhagyott eljárási rend szerint – az
önkormányzati fõépítészek tekintetében az ille té kes állami fõépítész, az állami fõépítészek tekintetében a miniszter
bonyolítja le.
(2) A fõépítészi vizsga
a) általános és
b) építészeti különös vagy terület- és településrendezési különös
részbõl áll.
(3) A 3. § (4) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerinti végzettség esetén általános és terület- és
településrendezési különös részbõl, a 3. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti végzettség esetén általános és
építészeti különös részbõl kell vizsgázni.
(4) A fõépítészi vizsga alól – az (1) bekezdés szerinti – vizsgát lebonyolító kérelemre
a) mentesíti azt a személyt, aki önkormányzati fõépítészi szakmérnöki oklevéllel, vagy építésügyi szakmai tartalmú
vizsgával rendelkezik és e vizsga követelményrendszere a fõépítészi vizsga követelményrendszerével
teljeskörûen megegyezik,
b) részben mentesíti azt a személyt, aki egyéb szakmai tartalmú vizsgával rendelkezik, és e vizsga
követelményrendszere a fõépítészi vizsga általános vagy a különös rész követelményrendszerével megegyezik.
(5) A fõépítészi feladatkör fõépítészi vizsga nélkül legfeljebb egy évig látható el.
5. § (1) A fõépítészi feladatkört az állami fõépítész esetében legalább tízéves, az önkormányzati fõépítész esetében
– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – legalább nyolcéves szakmai gyakorlattal rendelkezõ személy töltheti be.
(2) Települési fõépítész esetében az (1) bekezdés szerinti szakmai gyakorlati idõ legalább öt év.
(3) A fõépítésznek a fõépítészi munkakörben eltöltött ötévenként a miniszter által jóváhagyott szakmai továbbképzésen
kell részt vennie.
(4) Részben mentesül a fõépítész a továbbképzésen való részvétel alól, ha a külön jogszabályban szabályozott, az egyes
építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekhez kötelezõen elõírt továbbképzést teljesítette. Ebben az esetben
a fõépítésznek az azonos tartalmú szakmai továbbképzésen nem kell részt vennie.
(5) Az állami fõépítészek továbbképzésérõl a miniszter, az önkormányzati fõépítészek továbbképzésérõl az állami
fõépítész gondoskodik.

(6) A továbbképzés határidejének elmulasztása esetén – a mentesítésre vonatkozó elõ írások kivételével – a fõépítész
fõépítészi munkakörben nem foglalkoztatható tovább.
6. § (1) A fõépítészi tevékenység körében a köztisztviselõk jogállásáról szóló tör vény szerinti pártatlan, befolyástól mentes
tevékenységet veszélyeztetõ tevékenységnek minõsül különösen, ha a fõépítész olyan területen lát el fõépítészi
feladatokat, amellyel összefüggésben
a) a (2) bekezdésben foglalt kivétellel településtervezõi,
b) településrendezési szakértõi
tevékenységet végez.
(2) A térségi és a települési fõépítész az ille té kességi területén településrendezési tevékenységet csak az önkormányzat
saját tervezõ részlegében munkaköri feladatként végezhet.
(3) A fõépítész nem láthat el építésügyi hatósági feladatot. A területi, illetve az országos építész vagy mérnöki kamara
etikai-fegyelmi bizottságának tagja nem lehet fõépítész a kamara ille té kességi területén.
Az állami fõépítész feladatai
7. § Az állami fõépítész
a) szakmai segítséget nyújt az önkormányzati fõépítészi feladatok ellátáshoz,
b) az egységes szakmai szempontok – különösen az általános érvényû terület- és településrendezési, illetve építési
követelmények – érvényesítése érdekében elõsegíti és szükség szerint koordinálja az önkormányzatok terület- és
településrendezéssel, valamint az építészeti értékvédelemmel kapcsolatos döntéseinek fõépítészi elõkészítését,
c) gondoskodik az önkormányzati fõépítészek szakmai továbbképzésérõl,
d) elõsegíti a területi településpolitikai és építészetpolitikai elvek és elvárások koncepcionális kialakítását,
e) ellátja a külön jogszabályokban a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat,
f) vezeti a területi tervtanácsot,
g) gondoskodik a területi tervtanács nyilvántartásának vezetésérõl, és abból, valamint az önkormányzati fõépítészek
és a szakmai kamarák által vezetett tervtanácsi nyilvántartásokból adatokat szolgáltat a miniszternek,
h) ellátja az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továb biak ban: Étv.)
9. §-ában meghatározott szakmai ellenõrzési feladatokat a településrendezési eszközök tekintetében,
i) a h) pontban foglaltakkal összefüggésben jogsértés esetén a bírósághoz, illetve az Alkotmánybírósághoz fordul,
j) nyilvántartást vezet az önkormányzati fõépítészek e feladatkörével összefüggõ, közérdekû nyilvános személyes
adatairól.
Az önkormányzati fõépítész általános feladatai
8. § Az önkormányzati fõépítész
a) az állami fõépítésszel és az érintett önkormányzatok fõépítészeivel együttmûködve elõsegíti az ille té kességi
területét érintõ területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és
négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselõ-testület (közgyûlés) részére,
c) közremûködik a kulturális örökség védelmérõl szóló tör vény ben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség
védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos
önkormányzati feladatok ellátásában,
d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának
alakítását,
e) közremûködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon
alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülõ költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok
elõkészítésében,
f) részt vesz – szükség szerint adatok szolgáltatásával – az ille té kességi területére vonatkozó területi és települési
információs rendszerek kialakításában és mûködtetésében,
g) vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot,
h) gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetésérõl, és abból adatokat szolgáltat az állami fõépítésznek.


Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

A megyei fõépítész feladatai
9. § (1) A megyei fõépítész
a) ellátja a megye területrendezési tervének elkészítésére, felülvizsgálatára vonatkozó megbízással összefüggõ
feladatokat,
b) elõkészíti az országos és kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési tervek, valamint az ágazati fejlesztési
koncepciók és programok megyét érintõ munkarészeivel kapcsolatos megyei egyeztetést és a megyei közgyûlés
állásfoglalását,
c) közremûködik a megyei közgyûlés megyei és kistérségi területfejlesztési koncepciókkal, programokkal
kapcsolatos döntéseinek, ille tõ leg állásfoglalásainak kialakításában,
d) az ille té kességi területét érintõen elõkészíti a megyei közgyûlés településrendezési tervekkel kapcsolatos
véleményét,
e) adatokat szolgáltat az ille té kességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek
kialakításához és mûködtetéséhez.
(2) A megyei fõépítész az ille té kességi területét érintõen
a) a megyei önkormányzat rendeletében meghatározott módon közremûködik a – települési önkormányzati
társulás kivételével – több települést érintõ településfejlesztési, -rendezési, értékvédelmi és önkormányzati
hatósági ügyekben,
b) felkérésre szakmai tanácsadást nyújt azoknak a települési önkormányzatoknak, ahol nem mûködik települési
fõépítész, valamint elõsegíti önkormányzati társulás szervezõdését az építésügyi feladatok ellátása érdekében,
c) együttmûködik a megyei jogú város és az érintett települések önkormányzataival a terület- és településrendezési
tervek városkörnyéki összehangolása érdekében.
A települési és a térségi fõépítész feladatai
10. § (1) A települési, a térségi fõépítész látja el a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési
szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggõ következõ feladatokat:
a) döntésre elõkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és
követelményeit,
b) elkészíti az elõ ze tes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek,
érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére
a rendezés helyérõl, céljáról, várható eredményérõl,
c) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttmûködik a tervezõkkel és képviseli az
önkormányzat érdekeit,
d) szervezi és irányítja az Étv.-ben elõírt véleményezési eljárásokat, ezek során biztosítja a településrendezési
eszközök készítésének nyilvánosságát,
e) a véleményezési eljárás befejezését köve tõen a beérkezett észrevételek figye lembe véte lével döntésre elõkészíti
a településrendezési eszközöket,
f) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetésérõl, ille tõ leg szükség szerint az újbóli
véleményeztetés lefolytatásáról,
g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökrõl, valamint
– amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak – gondoskodik a hatályos településrendezési
eszközöknek az önkormányzat honlapján történõ közzétételérõl,
h) kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról,
i) elõkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, és figyelemmel kíséri
annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggõ nyilvántartás vezetésérõl,
j) külön jogszabályban foglaltak szerint, ille té kességi területét érintõen vezeti a települési önkormányzat, illetve
a települési önkormányzatok társulása által mûködtetett építészeti-mûszaki tervtanácsot,
k) nyilvántartást vezet az építészet-mûszaki tervtanácson tárgyalt tervdokumentációkról, amely alapján félévente
adatot szolgáltat az állami fõépítész által vezetett elektronikus nyilvántartás részére.
(2) A települési, a térségi fõépítész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az
önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati

koncepciók települést érintõ részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az
önkormányzatnak az elõzõekkel kapcsolatos döntéseinek elõkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.
A fõépítészek együttmûködése
11. § (1) A települési, a térségi fõépítész együttmûködik az ille té kes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezetõ
hatóságokkal és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más hatóságokkal, valamint a véleménynyilvánításra
jogosult államigazgatási szervekkel.
(2) A fõépítészek feladataikat összehangoltan végzik, gondoskodva az egységes szakmai elvek és a helyi sajátosságok
egyidejû érvényesítésérõl. Szakmai tevékenységük összehangolása és mûködési feltételeinek figyelemmel kísérése
a miniszter, illetve az állami fõépítész feladata.
(3) Az önkormányzati fõépítészek a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési feladatok
ellátása során – igény szerint az állami fõépítész bevonásával – részt vesznek az érintett önkormányzatok közös,
összehangolt döntéseinek elõkészítésében.
Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
a) a területi fõépítészekrõl szóló 21/1992. (XII. 4.) KTM rendelet,
b) az önkormányzati fõépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeirõl szóló 9/1998.
(IV. 3.) KTM rendelet.
(3) Az e rendelet hatálybalépésekor foglalkoztatott, de az elõírt végzettséggel és szakmai gyakorlattal nem rendelkezõ
önkormányzati fõépítész, ha a fõépítészi feladatot legalább öt éve folyamatosan ellátja, az elõírt szakirányú felsõfokú
kiegészítõ képzettség nélkül e rendelet hatálybalépését köve tõen legfeljebb három évig foglalkoztatható. Ezen
túlmenõen az önkormányzati fõépítész további egy évig foglalkoztatható, ha igazolja, hogy a kiegészítõ képzettség
megszerzését kezdeményezte.
(4) Mentesül a fõépítészi vizsga alól az a köztisztviselõként foglalkoztatott, az e rendelet szerinti képesítési feltételeknek
megfelelõ fõépítész, aki legalább ötéves fõépítészi munkakörben eltöltött gyakorlati idõvel rendelkezik.Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:

A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el


 

Ajánlott tartalom

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

'Fel a tetejéhez' gomb